Betalingsreglement

Voor cliënten die verzekerd zijn bij een door Paulides + Partners gecontracteerde zorgverzekeraar geldt een ander betalingsreglement dan voor cliënten die verzekerd zijn bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar.

Paulides + Partners sluit ieder jaar opnieuw contracten af met een groot aantal zorgverzekeraars. De lijst met gecontracteerde verzekeraars van het lopende jaar is op te vragen bij de praktijk en hangt ook in de wachtruimte en behandelkamers. Meer informatie vindt u HIER.


Betalingsreglement bij gecontracteerde verzekeraars


• De nota wordt door Paulides + Partners ingediend bij uw zorgverzekeraar.

• De cliënt dient zichzelf op de hoogte te stellen in welke mate de behandeling wordt vergoed.

• Behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, komen voor rekening van de cliënt.


Betalingsreglement bij niet-gecontracteerde verzekeraars


• Tijdens de behandelperiode ontvangt de cliënt 2 maal per maand een nota van Paulides + Partners.

• De nota dient door de cliënt betaald te worden.

• De cliënt dient zichzelf op de hoogte te stellen in welke mate de behandeling wordt vergoed.

• Behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, komen voor rekening van de cliënt.

• De nota van Paulides + Partners dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

• Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Paulides + Partners gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

• Klachten dient u binnen 14 dagen na dagtekening van de originele factuur schriftelijke kenbaar te maken.


Nb. Voor iedere cliënt geldt dat bij verhindering de afspraak 24 uur van te voren dient te worden afgezegd.
Bij het niet na komen van de afspraak brengen wij het wegblijftarief bij de cliënt in rekening. Dit tarief bedraagt € 34,95.